Nie załamuj się, lecz nabierz odwagi do pracy i cierpień dla Pana, ponieważ jeżeli dobrze pracowałyśmy, to później przejdziemy (do nowego życia), by odpocząć z naszą drogą Matką.

św. Magdalena di Canossa
Modlitwy

Do świętej Bakhity:

Modlitwa I

Boże, Ojcze miłosierdzia,

który dałeś nam Świętą Józefinę Bakhitę

jako siostrę uniwersalną,

ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości,

obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości,

według wskazań Ewangelii i wysłuchaj modlitw

wszystkich wzywających jej wstawiennictwa.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwa II

Boże, nasz Ojcze,

wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich,

który powołujesz mężczyzn i kobiety

z każdego ludu i narodu

do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności,

rozpal w Twoich dzieciach pragnienie świętości,

jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę,

dziewicę, abyśmy wierni Twoim przykazaniom,

służyli Tobie z tą samą czystością serca.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Do świętej Magdaleny di Canossa

Boże, Ojcze dobroci,

który zechciałeś objawić pokornym i maluczkim Twoją miłość,

wzbudzając w Kościele św. Magdalenę di Canossa

jako służebnicę ubogich;

spraw, abyśmy szukali Ciebie ponad wszystko

i służyli ubogim oraz maluczkim w duchu miłości i pokory.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Św. Magdaleno di Canossa, módl się za nami.

Do Maryi – Matki Bożej Bolesnej

Ojcze, który zechciałeś,

by Najświętsza Maryja stała u stóp krzyża,

zjednoczona z ofiarą Twego Syna,

przez Jej wstawiennictwo spraw,

byśmy nosili w sobie odbicie Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,

i byśmy się obdarzali niestrudzona miłością dla dobra braci.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Maryjo, Matko miłości, stojąca pod krzyżem, módl się za nami.

Modlitwy po włosku

A santa Bakhita

 I

O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volonta di credere ed amare secondo il Vangelo, ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi.

II

O Dio, nostro Padre, libertà degli oppressi e Consolatore dei poveri, che chiami uomini e donne da ogni popolo e nazione a sperimantare la beatitudine della libertà e della fede, accendi nei Tuoi figli il desiderio di santità di cui hai colmato santa Giuseppina Bakhita, vergine, perché, fedeli ai Tuoi comandamenti, Ti serviamo con la stessa purezza di cuore. Per Cristo, nostro Signore. Amen.

A santa Maddalena di Canossa

O Dio, Padre di bonta che hai voluto manifestare agli umili e ai fanciulli il Tuo amore, suscitando nella Chiesa Santa Maddalena di Canossa come serva dei poveri, concedi a noi di cercare Te sopra ogni cosa e di servire i poveri e i piccoli in spirito di carità e umiltà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Maddalena di Canossa, prega per noi.

Alla Madonna Addolorata

O Padre, che hai voluto Maria Santissima ai piedi della Croce, unita al sacrificio del Tuo Figlio, per Sua intercessione fà che portiamo in noi l’impronta del Cristo Crocifisso e Risorto e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. per Cristo, nostro Signore. Maria Madre della Carità sotto la Croce (oppure:Vergine Addolorata), prega per noi.