Già so bene che tutte coll’aiuto del Signore volete farvi sante presto perché allora potrete fare un gran profitto anche nei prossimi.

S. Maddalena di Canossa
Laici Canossiani

Laici Canossiani

Sono le persone chiamate per vocazione a vivere il Carisma e la spiritualità della Famiglia Canossiana nel mondo.

Maddalena di Canossa,mossa dalla grazia dello Spirito Santo e stimolata di zelo per “la Divina Gloria e la salvezza delle anime”,fin dal principio della sua opera desiderava la formazione delle persone laiche, pronte a partecipare nel carisma del “minimo istituto” (cfr. Statuto p. 7).

 

Maddalena si prende a cuore la formazione delle donne laiche affinché si impegnino nelle opere dell”Istituto. Questo attraverso:

  • i Ritiri alle dame,
  • Ritiri per le donne delle famiglie nobili,
  • Terziarie esterne,
  • insegnanti  dei villaggi,tramite le quali Maddalena desidera raggiungere i luoghi privi dell’aiuto spirituale, dell’educazione religiosa e d’un sostegno morale.

Nella storia dell’Istituto …
W historii Zgromadzenia kształtował się różny sposób dzielenia się Charyzmatem ze strony świeckich: towarzyszek, zrzeszeń, stowarzyszeń. Pośród odmiennych form działania zostaje ustanowione “Stowarzyszenie Współpracowniczek Kanosjańskich, a 01.05.1950r. Kościół zatwierdza “Statut Współpracowniczek Kanosjańskich” który zostanie później zreformowany z uwagi na nowe wyzwania kultury oraz nową wrażliwość ludzi naszych czasów.

 

Podczas XI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Córki Miłości w 1984r. ponownie przemyślały proroczą intuicję Założycielki mając na uwadze perspektywy Soboru Watykańskiego II oraz nowe ukierunkowania Magisterium Kościoła. Ponownie stwierdzono, że powołanie świeckich, by dzielić się Charyzmatem Kanosjańskim, jest szczególnym darem od Boga, w Kościele i dla Kościoła.

 

Historia wciąż się rozwija i oto już XII Kapituła Generalna Zgromadzenia, celebrowana w 1990r., postanawia odnowę STATUTU Stowarzyszenia KANOSJAN ŚWIECKICH. (por. Statut s. 8).

 

Kanosjanie świeccy to osoby, które odkryły w swoim sercu harmonię z charyzmatem Magdaleny di Canossa oraz czują się powołane do przeżywania miłości Ukrzyżowanego w wymiarze świeckim. Proszą o przyłączenie do udziału w życiu Rodziny Kanosjańskiej, by współpracować z Córkami Miłości w właściwych im posługach. Pozwalają na bycie kształtowanymi przez NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚĆ JEZUSA NA KRZYŻU oraz MARYI BOLESNEJ, by móc świadczyć o Ewangelii w każdym środowisku, zwracając szczególną uwagę na ubogich i na różne formy ubóstwa, na cierpiących, na młodzież, na starszych, …w otwartości na nowe potrzeby Kościoła lokalnego. Powołanie do bycia świeckim kanosjaninem realizuje się na różne sposoby:

  • w corocznie odnawianym przyrzeczeniu,
  • w ślubach prywatnych,
  • w misyjnej posłudze “Ad Gentes”,
  • w wolnym wyborze życia we wspólnocie, o czasie i sposobach wspólnie uzgodnionych.

 

L’Associazione è presente in tutto il mondo.

La Comunità di Cracovia segue la formazione dei candidati (o le candidate) al laicato canossiano.
Gli interessati invitiamo di contattarci .

Scarica lo Statuto dei Laici Canossiani (per il momento in polacco):
Statut_Kanosjanow_Swieckich