Powtórzę waszej Eminencji to, o czym zapewniłam naszego Ojca Świętego, świętej i zawsze chwalebnej pamięci Piusa VII, odnośnie tych Reguł: jeśliby je wszystkie odwołał od pierwszego do ostatniego słowa, byłabym najszczęśliwsza pragnąc - jak i teraz pragnę - być nie tylko posłuszną we wszystkim, lecz nawet nie uczynić kroku, jeśli nie jest to zgodne z wolą, a nawet z upodobaniem najwyższego Wikariusza Jezusa Chrystusa.

st. Magdalena di Canossa
Charyzmat

My, Córki Miłości, Służebnice ubogich, zwane popularnie: siostry kanosjanki, podobnie jak nasza Założycielka, św. Magdalena di Canossa, jesteśmy powołane i napełnione charyzmatem kontemplowania Chrystusa Ukrzyżowanego i przekazywania Jego miłości wszystkim ludziom wszystkich narodów, z pomocą każdej kultury, mając na uwadze jedynie chwałę Bożą oraz zbawienie dusz. (por. Reguła życia n.6, 9)

Nasza Założycielka, Magdalena di Canossa, osobiście doświadczyła bezgranicznej miłości Boga, który objawił siebie najpełniej w całkowitej ofierze miłości swego Syna Ukrzyżowanego.

CHRYSTUS UKRZYŻOWANY, kontemplowany w swej szczególnej miłości do Ojca i wszystkich ludzi, jest naszym Wzorem i Fundamentem, na którym budujemy, i który nas uzdalnia do tej samej miłości ku Bogu i bliźnim.

Otrzymawszy od Magdaleny di Canossa wskazanie, by się wpatrywać we Wzór dany nam w Ukrzyżowanym INSPICE ET FAC SECUNDUM EXEMPLAR, uważnie kontemplujemy Jego miłość wyrażoną na krzyżu. W konsekwencji, każdego dnia uczymy się “umierania dla samych siebie“, by się odrodzić jako nowe stworzenie. Realizuje się to jako stopniowy proces, poprzez który we wszystkich aspektach naszego życia możemy przyjąć FORMĘ JEZUSA, który “umiłowawszy swoich do końca ich umiłował” (J 13, 1).

Podobnie jak nasza Założycielka, stawiamy Królestwo Boże ponad ludzkie interesy, stając się współczującymi dla innych poprzez specyficzne posługi Miłości: edukację, ewangelizację i duszpasterstwo chorych. Ponadto poprzez rekolekcje duchowne, a także formację osób świeckich do misji, staramy się pomnażać liczbę ‘apostołów’ w Kościele lokalnym. (Reguła życia n.3)

Palące pragnienie działania, by “dać poznać Jezusa”, by mógł On być zrozumiany, zaakceptowany i umiłowany, jest źródłem naszego życia. Jest to naszą misją, a wyraża się ona w pełnej oddania posłudze, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, wszystkim ludziom, szczególnie najuboższym: w stylu pokory, prostoty i wdzięczności.

 

Imię, jakie nosimy: Córki Miłości, Służebnice Ubogich, wskazuje na dwa aspekty przykazania miłości, do jakiego jesteśmy wezwane. Bóg jest miłością i jesteśmy mu winne synowską i głęboką miłość, w bezwarunkowym poddaniu się Jego woli. Poświęcamy się zatem służbie naszym braciom i siostrom potrzebującym, ukazując im, poprzez posługi Miłości, tę samą miłość, jaką nas Bóg umiłował.

Czcimy Maryję, Matkę Jezusa, jako Matkę Miłości stojącą pod Krzyżem. Ona jest dla nas wzorem wiary i całkowitej wierności Bogu, naszą towarzyszką w życiowej pielgrzymce. Do Niej, wzoru wiary i pokornej miłości, zwracamy się z dziecięcym przywiązaniem, prosząc przez Jej wstawiennictwo o łaskę nieustannej uległości Duchowi Świętemu oraz o wierność charyzmatowi miłości aż do końca (Reguła Życia 10)

Podobnie jak Maryja, Matka Miłości u stóp Krzyża, stajemy się tym, co kontemplujemy. Uczymy się od niej pozostawać wiernymi MIŁOŚCI, aby dawać ŻYCIE

Święta Matka Założycielka zachęcała nas słowem i przykładem do miłowania Matki Bożej Bolesnej, do czego jesteśmy zobowiązane z racji sprawiedliwości prawdy i wdzięczności, dlatego czcimy tę naszą jedyną Matkę jako “MATKĘ MIŁOŚCI stojącą pod KRZYŻEM”.

…wobec Matki Najświętszej zawsze żywiłam największe uczucia oraz nabożeństwo. (Mdc, Pamiętniki, II,11 ).
“Maryja Dziewica Bolesna, ustanowiona Matką Miłości pod Krzyżem…
Proszę was wszystkie, abyście zawsze uważały ją za waszą jedyną Matkę”.
M.d.C.

 

Wielu mężczyzn i kobiet w różnych krajach świata i z różnych środowisk odkryło w Magdalenie taki sam dar Ducha, żywo odczuwany w głębi ich jestestwa. Zechcieli odpowiedzieć na ten dar, angażując wszystkie własne siły, swą niepowtarzalność i dzieląc się z innymi bogactwem swoich kultur.